Větrovna Klatovy

„Větrovna“
  Projekt atraktivního, udržitelného a inovativního obytného souboru s podporou města Klatovy

Město Klatovy hledá skutečné partnery – investory, kteří by ve spolupráci s městem, jakožto vlastníkem zájmových pozemků, a s vybranými architekty našli společnou cestu k realizaci vhodné koncepce zástavby v atraktivní městské lokalitě Větrovna.

Cílem projektu je společným dialogem nalézt a realizovat kvalitní a komplexní architektonicko-urbanistické řešení zástavby pro lokalitu Větrovna, které bude respektovat územní vazby, sociální aspekty, životní prostředí i ekonomiku stavby.

Aktuality

Dokument ve formátu pdf…
Dokument ve formátu pdf…

O projektu

Město Klatovy leží v šumavském podhůří poblíž jihozápadní hranice České republiky s Německou spolkovou republikou, 40 km jižně od Plzně při mezinárodní silnici E53. Bývalé královské město Klatovy jsou moderním městem s bohatou historickou tradicí. Počtem obyvatel jsou po Plzni druhým největším městem Plzeňského kraje.

Řešené území se nachází na severovýchodním okraji Klatov. Zájmové území nabízí atraktivní městské pozemky situované na severovýchodním návrší města.

Pozemky nacházející se v těsné blízkosti historického jádra města, lákající svými atraktivní výhledy směřovanými na šumavské vrcholy. Dálkovým pohledům velkoryse vévodí městské historické panorama, včele s Černou věží – neodmyslitelnou dominantou města.

Exkluzivita místa je umocněna přímou vazbou zájmového území a navazujících krajinných prvků – přírodního útvaru Lomeček, připravovaného lesoparku Za Svatým Jakubem, krajinné lokality K7. Nespornou výhodou lokality je bezprostřední dostupnost volné krajiny i výborná dopravní obslužnost.

Město má ambici využít mimořádný potenciál této partie městské krajiny, jenž je založen na kombinaci přírodního fenoménu a působení člověka a zvoleným postupem iniciovat referenční projekt výstavby, který bude sloužit jako vzor pro stavební kulturu ČR.
Z požadavků na plánovanou výstavbu obytného komplexu se nesmí vytratit krása jako fenomén, umocňující potenciál místa.

Město Klatovy jako vyhlašovatel usiluje o kvalitní vystavěné prostředí, které bude vycházet z dochovaných hodnot místa. Hledá se architektura soudobá, výrazově čistá, architektura komplementární k terénu i okolí. Vyhlašovatel očekává návrhy nových koncepčních řešení obytných jednotek, hledání nové a objevování nepojmenované formy městského bydlení 21. století.

Hledá se architektura jenž je identifikována s prostředím, architektura komunikující a respektující, architektura podporující a stimulující pevné sousedské vztahy, jenž je protipólem tradičních velkých developerských projektů. Dáváme soutěžícím prostor k úvaze o cílové skupině. Město má ambici přilákat a namíchat lidi různého věku a finančních možností s preferencí mladých rodin s dětmi, které jsou pro město perspektivní.

Město má ambici využít mimořádný potenciál této partie městské krajiny, který je založen na kombinaci přírodního fenoménu a působení člověka.
Popis jednotlivých etap projektu. Od úvodního workshopu až k aukci a uzavření smlouvy.
Pohledy z ptačí perspektivy z dronu i fotografie ze země.
Soutěžní podklad P.04, formát pdf…
Vybraná část z územního plánu, formát pdf…
Soutěžní podklad P.05, formát pdf…

Harmonogram

1Zveřejnění / Průzkum trhu

INVESTOŘI
Dotazník pro investory / přihláška do soutěže

Průzkum trhu, získání vstupních informací, sestavení předběžného profilu investora, analýza parametrů budoucí plánované výstavby z pohledu budoucích zájemců/investorů. Zveřejnění prostřednictvím profilu zadavatele, termín pro přihlášení zájemců/investorů a stanovení kritérií účasti. Zájemci/investoři se do projektu mohou přihlásit v průběhu 1.–7. fáze projektu. Pozdní registrací přichází o možnost účastnit se úvodních diskusí nad zadáním/či následně nad návrhem.

Formulář ve formátu pdf…
Dokument ve formátu pdf…

2Setkání s investory

INVESTOŘI / ZÁSTUPCI MĚSTA / POROTA
Setkání s investory – diskuse nad zadáním

Diskuse nad představami investorů ohledně plánované výstavby pro účel sestavení a doplnění soutěžních podmínek: podkladem pro diskusi budou závěry dotazníkového průzkumu (téma kapacity, výnosnosti m2, ekonomické faktory, délka realizace, požadavky na sítě atd.) Důvodem je definice investora a zároveň zachování rovného přístupu.

3Zastupitelstvo / Rada

ZÁSTUPCI MĚSTA / POROTA
Schválení soutěžních podmínek a podmínek pro aukci

Projednání s ČKA, vstupní jednání soutěžní poroty, schválení v zastupitelstvu města včetně podmínek aukce – deklarace podmínky zpracování regulačního plánu dle ÚP a využití jednoho z oceněných návrhů dle doporučení poroty, vyhlášení soutěžního workshopu.

4Soutěžní workshop 1. jednání

ARCHITEKTI / POROTA / ZÁSTUPCI MĚSTA / INVESTOŘI
Prezentace zadání / prohlídka místa

Seznámení účastníků o jednotlivých aspektech řešeného území, prohlídka místa, představení zadání, souvisejících informací a podkladů. V návazné diskusi mezi jednotlivými účastníky-architekty, aktéry území, zástupci města a přizvanými odborníky lze na základě prezentovaných informací a stanovených závěrů z diskuse zpřesnit/upravit zadání pro soutěžní workshop. Množství účastníků se pro účast v 1. kole workshopu nezužuje.

5Soutěžní workshop 2. jednání

ARCHITEKTI / POROTA / INVESTOŘI
Urbanisticko-architektonický koncept / výběr účastníků do užšího kola / prezentace investorům

Zpracování konceptu řešení zástavby zájmového území a jeho odevzdání. Workshop proběhne po odevzdání elektronické verze konceptu. Seznámení a diskuse nad návrhy konceptu rozvoje území jednotlivých účastníků, kteří je individuálně prezentují porotě/investorům. Ostatní účastníci již nemají možnost shlédnout prezentaci jiných týmů. Následuje výběr účastníků, kteří budou postupovat do užšího kola. Dle vzešlých podnětů lze upravit zadání pro užší kolo workshopu.

6Soutěžní workshop 3. jednání

ARCHITEKTI / POROTA / INVESTOŘI
Zpracování studie vybranými účastníky / udělení cen

Zpracování soutěžního návrhu do stanovené podrobnosti studie, vytvoření modelu navrhované zástavby. Jednání workshopu proběhne po odevzdání elektronické verze studie a fyzického modelu. Seznámení a diskuse nad soutěžními návrhy jednotlivých účastníků, kteří idividuálně již prezentují porotě/investorům své návrhy. Udělení cen a doporučení poroty pro zpracování regulačního plánu pro oceněné návrhy.

7Zastupitelstvo

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Projednání výsledků v radě / zastupitelstvu města a vyhlášení aukce

Zastupitelstvo města projedná doporučení poroty (oceněné návrhy, popřípadě upřesnění/doporučení poroty). Možnost upřesnění podmínek aukce. Pořizovatel zpracuje zadání regulačního plánu dle stavebního zákona.

8Aukce

INVESTOŘI
Aukce pozemku

Investoři navrhnou cenu za m2 pozemku. Deklarují spolupráci s arch. týmem jednoho z oceněných návrhů dle doporučení poroty. Deklarují, že zaplatí architektovi cenu dle honorářového řádu. Deklarují zpracování regulačního plánu na základě zadání pořizovatele.

9Zastupitelstvo

INVESTOR / ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Uzavření smlouvy

Kontakty

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

IČ: 00255661, DIČ: CZ00255661

Město Klatovy

Odbor rozvoje města
Ing. Karel Vítovec
Telefon: 376 347 303 
E-mail: kvitovec@mukt.cz